Certifikát CE je povinné evropské označení pro určitou skupinu výrobků. Prokazuje shodu se zdravotními a bezpečnostními požadavky, které stanovují evropské směrnice. Výrobky označené CE musí tyto požadavky prokazatelně splňovat. S jakými certifikáty se setkáváme?

Certifikace CE-EMC se týká elektromagnetické kompatibility. Cílem certifikace je mít  pod kontrolou vedlejší účinky elektrických přístrojů. Zařízení musí být předtím, než je uvedeno na trh a nebo do provozu, otestováno, a musí splňovat požadavky směrnice. Směrnice EMC v prvé řadě limituje emise elektromagnetického záření tak, aby se zajistilo, že při použití k určenému účelu nebude takové zařízení rušit rozhlasová, telekomunikační ani další jiná zařízení. Stejným způsobem potom směrnice upravuje imunitu takového zařízení, aby toto zařížení nebylo rušeno rádiovými emisemi při zamýšleném použití.

Certifikace CE-LVD zajišťuje, aby elektrická zařízení schválená kteroukoliv členskou zemí EU byla přijatelná pro použití ve všech ostatních zemích EU. Neposkytuje žádné konkrétní technické normy, ale spoléhá se na technické normy IEC a snaží se vést návrháře a konstruktéry k vyrábění bezpečných výrobků.

Certifikace CE-RoHS se zaměřuje na obsah toxických a nebezpečných látek ve výrobcích. Zakazuje především používání 6 hlavních nebezpečných látek při výrobě různých typů elektrických zařízení.